Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u
verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities
1.1. De Slowcookery: gevestigd te TIEL en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 70280053 handelend onder de naam De Slowcookery.
1.2. Website: de website van De Slowcookery, te raadplegen via www.deslowcookery.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
1.3. Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met De Slowcookery en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen De Slowcookery en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van De Slowcookery zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor De Slowcookery slechts bindend, indien en voor zover deze door De Slowcookery uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Artikel 3. Prijzen en informatie
3.1. Alle op de Website en in andere van De Slowcookery afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De Slowcookery kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van De Slowcookery afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.4. De Slowcookery kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst 
4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van De Slowcookery en het voldoen aan de daarbij door De Slowcookery gestelde voorwaarden.
4.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt De Slowcookery onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft De
Slowcookery het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4.4. De Slowcookery kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien De Slowcookery op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst
5.1. Zodra de bestelling door De Slowcookery is ontvangen, stuurt De Slowcookery de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
5.2. De Slowcookery is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
5.3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
5.4. Indien De Slowcookery de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
5.5. De Slowcookery raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te  melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
5.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
5.7. De Slowcookery is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.
Artikel 6. Herroepingsrecht
6.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
6.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met De Slowcookery binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
6.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: 

    als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
 als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem
aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
6.4. Klant dient de retourkosten zelf te dragen, indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief geeft De Slowcookery een raming van deze kosten. De verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening van Klant.
6.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
6.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
6.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan De Slowcookery, of op andere ondubbelzinnige wijze aan De Slowcookery kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. De Slowcookery bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
Producten kunnen geretourneerd worden naar:
De Slowcookery
Buitenbulkweg 12
4005 LA, TIEL

6.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft De Slowcookery de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij De Slowcookery aanbiedt het product zelf af te halen, mag De Slowcookery wachten met terugbetalen tot De Slowcookery het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
6.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het  herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
Artikel 7. Zakelijk retourrecht
7.1. Het vorige artikel inzake het herroepingsrecht is van overeenkomstige toepassing op zakelijke bestellingen, zij het dat:
 Zakelijke Klant de Overeenkomst met De Slowcookery binnen 14 dagen na ontvangst van het product dient te ontbinden.
 Zakelijke Klant na ontvangst van de gehele bestelling door De Slowcookery het volledige aankoopbedrag terugkrijgt. Klant is zelf echter
verantwoordelijk voor de kosten van de retourzending. 
 Zakelijke Klant aan De Slowcookery een ongebruikt product in een ongeschonden verpakking retour dient te sturen. Als Zakelijke Klant zich
hier niet aan houdt, is De Slowcookery gerechtigd een retour te weigeren of hier herstelkosten, dan wel schade voor in rekening te brengen.
 reeds door Zakelijke Klant (vooruit) betaalde bedragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de
Overeenkomst en ontvangst van de retouren door De Slowcookery zullen worden terugbetaald.
Artikel 8. Betaling
8.1. Klant dient betalingen aan De Slowcookery volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. De Slowcookery is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering. 

Artikel 9. Garantie en conformiteit
9.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door De Slowcookery een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
9.2. De Slowcookery staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat De Slowcookery er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
9.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt De Slowcookery daarvan in kennis te stellen.
9.4. Indien De Slowcookery de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. 
Artikel 10. Garantie bij zakelijke aankopen
10.1. De Slowcookery staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat De Slowcookery er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.
10.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt De Slowcookery daarvan in kennis te stellen.
10.3. Indien De Slowcookery de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed. 
Artikel 11. Klachtenprocedure
11.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van De Slowcookery, dan kan hij bij De Slowcookery telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
11.2. De Slowcookery geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal De Slowcookery binnen 4 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant. 
11.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese  Geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken
via http://ec.europa.eu/odr/.
Pagina 6 van 8
Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
12.2. De totale aansprakelijkheid van De Slowcookery jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
12.3. Aansprakelijkheid van De Slowcookery jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval - maar uitdrukkelijk niet uitsluitend - begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
12.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op De Slowcookery jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde
beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van De Slowcookery.
12.5. De aansprakelijkheid van De Slowcookery jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant De Slowcookery onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en De Slowcookery ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat De Slowcookery in staat is adequaat te reageren.
12.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij De Slowcookery meldt.
12.7. In geval van overmacht is De Slowcookery niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.
Artikel 13. Persoonsgegevens
13.1. De Slowcookery verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform privacy statement. Deze is hier te vinden: https://www.deslowcookery.nl/c-6301926/algemene-voorwaarden/
Artikel 14. Slotbepalingen
14.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Pagina 7 van 8
14.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar De Slowcookery gevestigd is.
14.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
14.4. Onder "schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
Contactgegevens 
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen
hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.
De Slowcookery
Buitenbulkweg 12
4005 LA, TIEL
E-mail: info@deslowcookery.nl
KvK-nummer: 70280053
Btw-nummer: NL002394198B65

Welkom op de site van De Slowcookery.

Fijn dat u ons bezoekt! Wij zijn een kleine webspecialist op het gebied van slowcookers en keukenapparaten en bieden u een breed assortiment: zoals Ninja, Crockpot en Russell Hobbs.

We doen ons best ervoor te zorgen dat u uw bestelling zo snel mogelijk in huis heeft. Wij verzenden in principe op dinsdag, woensdag en donderdag de bestellingen die voor 13.00 uur zijn geplaatst. 

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2016 - 2022 De Slowcookery, uw slowcooker webspecialist | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel